DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Jacobs Engineering Group, Inc.

Jacobs Engineering Group Inc. provides professional, technical, and construction services. Its principal services comprise various aspects of engineering and construction, operations, and maintenance, as well as scientific and specialty consulting services.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Jacobs Engineering Group, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
JEC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Technical Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services