DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Jefferies Group Inc.

Jefferies Group, Inc. operates as a securities and investment banking company in the Americas, Europe, and Asia. It operates in two segments, Capital Markets and Asset Management.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Jefferies Group Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
JEF

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Investment Brokerage - Regional

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial