DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Jones Lang LaSalle Inc.

Jones Lang LaSalle Incorporated provides integrated real estate and investment management services to owner, occupier, and investor clients worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Jones Lang LaSalle Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
JLL

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Property Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial