DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của John Wiley & Sons Inc.

John Wiley & Sons, Inc. publishes print and electronic products that provide content and digital solutions to customers worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
John Wiley & Sons Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
JW-A

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Publishing - Books

LĨNH VỰC / SECTOR
Services