DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của KBR, Inc.

KBR, Inc. operates as an engineering, construction, and services company supporting the energy, hydrocarbon, government services, minerals, civil infrastructure, power, and industrial sectors worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
KBR, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
KBR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Technical Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services