DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Koninklijke DSM N.V.

Royal DSM N.V. operates as a life sciences and materials sciences company worldwide. It operates in five segments: Nutrition, Pharma, Performance Materials, Polymer Intermediates, and Base Chemicals and Materials. The Nutrition segment serves food, beverages, feed, and flavor/fragrance companies.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Koninklijke DSM N.V.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
KDSKF

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Equipment Wholesale

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare