DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Key Energy Services Inc.

Key Energy Services, Inc. operates as an onshore rig-based well servicing contractor. It operates in two segments, Well Servicing and Production Services.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Key Energy Services Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
KEG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Drilling & Exploration

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials