DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Kemet Corporation

KEMET Corporation manufactures and sells capacitors worldwide. Its products include tantalum, multilayer ceramic, film, electrolytic, paper, and solid aluminum capacitors.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Kemet Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
KEM

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Electronics

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology