DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Kirby Corporation

Kirby Corporation provides marine transportation and diesel engine services in the United States. The company operates in two segments, Marine Transportation and Diesel Engine Services.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Kirby Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
KEX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Shipping

LĨNH VỰC / SECTOR
Services