DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Korn/Ferry International

Korn/Ferry International provides executive recruitment, outsourced recruiting and leadership, and talent consulting and talent acquisition solutions.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Korn/Ferry International

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
KFY

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Staffing & Outsourcing Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services