DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Kinder Morgan

Kinder Morgan, Inc. (NYSE: KMI) is the largest energy infrastructure company in North America. It owns an interest in or operates approximately 84,000 miles of pipelines and approximately 180 terminals.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Kinder Morgan

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
KMI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Pipelines

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials