DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Kennametal Inc.

Kennametal Inc. manufactures and supplies tooling, engineered components, and advanced materials consumed in production processes worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Kennametal Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
KMT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Machine Tools & Accessories

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods