DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của KNOT Offshore Partners LP

KNOT Offshore Partners LP owns, operates and acquires shuttle tankers under long-term charters in the offshore oil production regions of the North Sea and Brazil. KNOT Offshore Partners LP is structured as a publicly-traded master limited partnership. KNOT Offshore Partners LP’s common units trade on the New York Stock Exchange under the symbol “KNOP.”.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
KNOT Offshore Partners LP

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
KNOP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Shipping

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods