DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Kosmos Energy Ltd

Kosmos Energy is a leading independent oil and gas exploration and production company focused on frontier and emerging areas along the Atlantic Margin.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Kosmos Energy Ltd

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
KOS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Independent Oil & Gas

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials