DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Kraton Performance Polymers Inc.

Kraton Performance Polymers, Inc., through its subsidiary, Kraton Polymers LLC, produces styrenic block copolymers (SBC) for use in industrial and consumer applications worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Kraton Performance Polymers Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
KRA

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Specialty Chemicals

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials