DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Kronos Worldwide Inc.

Kronos Worldwide, Inc. engages in the production and marketing of titanium dioxide pigments in North America and Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Kronos Worldwide Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
KRO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Specialty Chemicals

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials