DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Libbey Inc.

Libbey Inc. engages in the design, manufacture, marketing, and supply of tableware products primarily in North America, Latin America, Asia, and Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Libbey Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
LBY

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Housewares & Accessories

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods