DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Leidos Holdings

Leidos is a science and technology solutions leader working to address some of the world’s toughest challenges in national security, health and infrastructure.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Leidos Holdings

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
LDOS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Information & Delivery Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology