DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Leaf Group Ltd.

Leaf Group Ltd. (NYSE:LFGR) is a diversified Internet company that builds platforms across its marketplace (Society6 and Saatchi Art) and media (Livestrong.com and eHow) properties to enable communities of creators to reach passionate audiences in large and growing lifestyle categories.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Leaf Group Ltd.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
LEAF

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Internet Service Providers

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology