DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Lions Gate Entertainment Corporation

Lions Gate Entertainment Corp., an entertainment company, engages in the motion picture production and distribution, television programming and syndication, home entertainment, family entertainment, new channel platforms, and digital distribution activities.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Lions Gate Entertainment Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
LGF

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Movie Production, Theaters

LĨNH VỰC / SECTOR
Services