DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Lumber Liquidators Holdings, Inc.

Lumber Liquidators Holdings, Inc. operates as a multi-channel specialty retailer of hardwood flooring, and hardwood flooring enhancements and accessories in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Lumber Liquidators Holdings, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
LL

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Home Improvement Stores

LĨNH VỰC / SECTOR
Services