DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của K12, Inc.

K12 Inc., a technology-based education company, provides proprietary curriculum, software systems, and educational services for individualized learning for students in kindergarten through 12th grade primarily in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
K12, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
LRN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Education & Training Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services