DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Life Storage, Inc.

Life Storage, Inc. is a self-administered and self-managed equity REIT that is in the business of acquiring and managing self storage facilities. The Company operates approximately 700 self storage facilities in 29 states.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Life Storage, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
LSI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Industrial

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial