DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của LTC Properties Inc.

LTC Properties, Inc. operates as a health care real estate investment trust (REIT) in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
LTC Properties Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
LTC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Healthcare Facilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial