DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Las Vegas Sands Corp.

Las Vegas Sands Corp. owns, develops, and operates various integrated resort properties primarily in the United States, Macau, and Singapore.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Las Vegas Sands Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
LVS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Resorts & Casinos

LĨNH VỰC / SECTOR
Services