DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Live Nation Entertainment, Inc.

Live Nation Entertainment, Inc. operates as a live entertainment company internationally. It involves in the promotion of live music events in its owned and/or operated venues, and in rented third-party venues.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Live Nation Entertainment, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
LYV

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Entertainment - Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Services