DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Masco Corp.

Masco Corporation manufactures, distributes, and installs home improvement and building products in North America and Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Masco Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MAS

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
General Building Materials

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods