DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Matson Inc.

Founded in 1882, Matson (NYSE: MATX) is a leading U.S. carrier in the Pacific. Matson provides a vital lifeline to the economies of Hawaii, Alaska, Guam, Micronesia and select South Pacific islands, and operates a premium, expedited service from China to Southern California.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Matson Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MATX

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Shipping

LĨNH VỰC / SECTOR
Services