DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của MBIA Inc.

MBIA Inc. provides financial guarantee insurance and related reinsurance, advisory, and portfolio services, as well as investment management services to public finance and structured finance markets.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
MBIA Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MBI

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Property & Casualty Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial