DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Moody's Corp.

Moodys Corporation primarily provides credit ratings; credit and economic related research, data, and analytical tools; risk management software; and quantitative credit risk measures, credit portfolio management solutions, training, and financial credentialing and certification services worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Moody's Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MCO

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Business Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services