DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của The Marcus Corporation

The Marcus Corporation owns and operates theatres, and hotels and resorts. As of May 26, 2011, it operated multiscreen motion picture theatres comprising 55 movie theatres with 684 screens throughout Wisconsin, Ohio, Illinois, Minnesota, North Dakota, Nebraska, and Iowa, including two movie theatres with 11 screens in Wisconsin and Nebraska owned by third parties and managed by the company.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
The Marcus Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MCS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Lodging

LĨNH VỰC / SECTOR
Services