DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Mednax, Inc.

MEDNAX, Inc. Pediatrix Medical Group, Inc. provides neonatal, maternal-fetal, other pediatric subspecialty and anesthesia physician services in the United States and Puerto Rico.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Mednax, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MD

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Specialized Health Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare