DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Methode Electronics Inc.

Methode Electronics, Inc. engages in the design and manufacture of electro-mechanical devices in North America, Europe, and the Asia-Pacific.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Methode Electronics Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MEI

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Electronics

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology