DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của MetLife Inc.

MetLife, Inc. provides insurance, annuities, and employee benefit programs in the United States, Japan, Latin America, the Asia Pacific, Europe, and the Middle East.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
MetLife Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MET

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Life Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial