DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Mistras Group, Inc.

Mistras Group, Inc. provides technology-enabled asset protection solutions to evaluate the structural integrity and reliability of critical energy, industrial, and public infrastructure worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Mistras Group, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MG

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Technical Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services