DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Mohawk Industries Inc.

Mohawk Industries, Inc. engages in the production and sale of floor covering products for residential and commercial applications primarily in the United States and Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Mohawk Industries Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MHK

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Building Materials Wholesale

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods