DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của M/I Homes, Inc.

M/I Homes, Inc. primarily operates as a builder of single-family homes in the United States. The company operates in two segments, Homebuilding and Financial Services.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
M/I Homes, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MHO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Residential Construction

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods