DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của The McGraw-Hill Companies, Inc.

The McGraw-Hill Companies, Inc. provides information services for the financial, education, commercial, and commodities markets worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
The McGraw-Hill Companies, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MHP

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Publishing - Books

LĨNH VỰC / SECTOR
Services