DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Magellan Midstream Partners, L.P.

Magellan Midstream Partners, L.P. engages in the transportation, storage, and distribution of refined petroleum products and crude oil in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Magellan Midstream Partners, L.P.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MMP

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Pipelines

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials