DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Mallincrkodt Plc

Mallinckrodt is a global business that develops, manufactures, markets and distributes specialty pharmaceutical and biopharmaceutical products and therapies, as well as nuclear imaging products.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Mallincrkodt Plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MNK

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Drugs - Generic

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare