DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Marine Products Corporation

Marine Products Corporation engages in the design, manufacture, and sale of recreational fiberglass powerboats in the sportboat, deckboat, cruiser, sport yacht, and sport fishing markets in the United States and internationally.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Marine Products Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MPX

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Recreational Vehicles

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods