DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Marathon Oil Corporation

Marathon Oil Corporation, an independent international energy, engages in the exploration and production of liquid hydrocarbons, oil sands mining, and integrated gas.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Marathon Oil Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MRO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Refining & Marketing

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials