DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của MSA Safety Inc.

MSA Safety Incorporated is the global leader in the development, manufacture and supply of safety products that protect people and facility infrastructures.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
MSA Safety Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MSA

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Appliances & Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare