DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Madison Square Garden

The Madison Square Garden Company (MSG) is a world leader in live sports and entertainment with a portfolio of legendary sports teams, exclusive entertainment productions and celebrated venues.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Madison Square Garden

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MSG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Entertainment - Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Services