DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Mettler-Toledo International, Inc.

Mettler-Toledo International Inc. manufactures and supplies precision instruments and services worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Mettler-Toledo International, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MTD

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Instruments & Supplies

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare