DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Meritor, Inc.

Meritor, Inc. provides drivetrain mobility and braking solutions for original equipment (OE) manufacturers of trucks, trailers, and specialty vehicles.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Meritor, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MTOR

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Auto Parts

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods