DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Minerals Technologies Inc.

Minerals Technologies Inc., a resource and technology based company, develops, produces, and markets a range of specialty mineral, mineral-based, and synthetic mineral products, as well as supporting systems and services worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Minerals Technologies Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MTX

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Chemicals - Major Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials