DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Micron Technology Inc.

Micron Technology, Inc., engages in the manufacture and marketing of semiconductor devices worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Micron Technology Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MU

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Semiconductor- Memory Chips

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology