DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Murphy Oil Corporation

Murphy Oil Corporation engages in the exploration and production of oil and gas properties worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Murphy Oil Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MUR

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Refining & Marketing

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials