DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Mueller Water Products, Inc.

Mueller Water Products, Inc. manufactures and markets a range of water infrastructure, flow control, and piping component system products in the United States and Canada.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Mueller Water Products, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MWA

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Equipment & Components

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods